top of page

Acerca de

Виховна робота 


Сучасний етап розвитку суспільства потребує особливої уваги до формування духовної сфери випускника закладу фахової перед вищої освіти. Сьогодні як ніколи вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об'ємі її класичних якостей. Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріоритетного розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства з гарантованим майбутнім. Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти - завдання, що стоїть перед закладом фахової перед вищої освіти на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців-аграріїв.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.
  Виховна робота у Відокремленому структурному
підрозділі «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.
Виховна діяльність в коледжі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів закладу освіти.
У своїй виховній роботі коледж керується нормативно – методичними документами:
- Конвенція з прав людини;
- Конституція України;
- Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»  «Про вищу освіту»;
- Концепція національно - патріотичного виховання;
- Примірне положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України від 15.11.2007р.  №1010;
- Указ Президента України від 13.10.2015р. № 580-2015 Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.;
- Положення про куратора академічної групи коледжу;
- Наказ МОН України від 22.05.2018року №509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України;
- Положення про коледж.
Принципи організації виховання:
•    демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, яка базується на педагогіці співпраці взаємодії викладача й студента;
•    об’єктивізм і гуманізм, як основа взаємодії із суб’єктами виховання;
•    повага до загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, дотримання етичних норм;
•    професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна та самодисципліна, компетентність;
•    конструктивність, раціоналізм, активна участь у громадському житті коледжу, самодіяльності, спортивних заходах тощо;
•    толерантність, що передбачає наявність плюралізму думок, підходів, різних ідей для вирішення проблем, терпимість до думок інших людей, врахування їх інтересів, терпимість до іншого способу життя та поведінки людей, що відповідає нормативним вимогам законів;
•    індивідуалізація та диференціація, що формують систему виховання у закладі освіти;
•    патріотизм та виховання любові до України, почуття відповідальності;
•    варіативність технологій та змісту виховного процесу.
Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
Основними завданнями виховної роботи в коледжі є:
-  організація та координація виховного процесу;
- налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією коледжу шляхом активної співпраці з студентською радою;
- висвітлення в засобах масової інформації, на сайті коледжу подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування привабливого іміджу на ринку освітніх послуг;
-  забезпечення високого рівня культурно-масової роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну участь здобувачів освіти у культурно-мистецьких заходах;
- координація зусиль педагогічного колективу коледжу, батьківської громадськості, громадських організацій на підвищення ефективності виховного процесу.
Форма та структура виховної роботи
Форми роботи:
- збори студентського колективу (загальні, відділення, курсу, групи);
- обговорення політичних подій в державі, в світі;
- виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, посібників;
- студентські лекторії, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, диспути, творчі зустрічі з викладачами, випускниками, науковцями;
- студентські конференції;
- консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;
- вечори відпочинку, літературні зустрічі, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, секції, козацькі забави тощо;
- огляди художньої самодіяльності;
- відвідування музеїв, екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи та інші форми роботи.
Структура виховної роботи
- система традиційних заходів коледжу;
- виховна робота в групах, на відділеннях, в гуртожитках;
- заняття здобувачів освіти у гуртках та секціях;
- організація суспільно корисної праці;
- індивідуальна виховна робота, організація самовиховання тощо.
 
Планування та методичне забезпечення виховної роботи

План виховної роботи на 2023-2024 н.р.

Річний план виховної роботи готує заступник директора з виховної роботи. Затверджується план директором коледжу.
Плани виховної роботи відділень, кураторів академічних груп, вихователів гуртожитків, студентської ради, гуртків художньої самодіяльності, бібліотеки узгоджуються із комплексним планом виховної роботи.
Координацію і методичне забезпечення виховної роботи здійснює заступник директора з виховної роботи.
Заступник директора з виховної роботи:
- готує для розгляду на засіданні педагогічної ради питання про стан, пріоритетні напрями і перспективи виховної роботи коледжу;
- заслуховує звіти завідувачів відділень та інших структурних підрозділів про здійснену ними роботу;
- організовує науково-методичні семінари інформаційні та просвітницькі години з питань виховної роботи в коледжі;
- рекомендує до друку методичні матеріали передового педагогічного досвіду з питань виховної роботи в коледжі;
- координує виховну роботу коледжу та гуртожитку.
Управління виховним процесом здійснюється шляхом :
•    видання відповідних наказів директора;
•    планування роботи, основним координуючим документом є план виховної роботи;
•    методичне забезпечення виховного процесу, надання методичних рекомендацій та проведення психолого-методичних семінарів і тренінгів із запрошеним психологом;
•    навчання організаторів виховного процесу;
•    контролю за виконанням наказів Міністерства освіти і науки України,  наказів директора, планів виховної роботи відділень і кураторів академічних груп;
•    соціологічних опитувань здобувачів освіти.

 

Куратор групи

Куратори– педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами, бібліотекарями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.

 

Функції куратора групи

  • Забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку студентів, їх самореалізації.

  • У співдружності з батьками, викладачами, студентськими та молодіжними громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання студентів у процесі навчально-виховної роботи в навчальному закладі та за його межами.

  • Систематично аналізувати індивідуальні анатомо-фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку студентів групи; давати рекомендації іншим викладачам, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця.

  • Здійснювати організацію і виховання первинного студентського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність викладачів, які працюють в групі.

  • Організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров’я студентів.

  • Здійснювати організаційно-виховну роботу з студентами, батьками та викладачами для формування у студентів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей.

  • Організовувати позанавчальну виховну роботу з студентами, сприяти залученню їх до роботи позанавчальних молодіжних виховних заходів, молодіжних громадських організацій.

  • Здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури.

  • Домагатись єдності вимог до студентів з боку навчального закладу і сім’ї, підтримувати зв’язок з керівниками гуртків, клубів за інтересами, студій, спортивних секцій, молодіжними громадськими організаціями.

  • Вести відповідну документацію, подавати керівництву навчального закладу відомості про успішність, розвиток і вихованість студентів.

 

Закон України Про основи національного спротиву

 

 

Школа молодих та свідомих лідерів

 

 

Інформаційне відео про День Перемоги

 

 

Як захиститися від коронавірусу (відео)

 

 

Коронавірус. Якщо Ви відчуваєте, що захворіли (відео)

 

 

Методичні рекомендації. Пластиковий посуд.

 

 

Пожежна безпека.Правила поведінки під час пожеж

 

 

Для кураторів першокурсників

 

 

Про дії під час воєнного стану

 

 

Безпека життєдіяльності студентів під час зимових канікул

 

 

Переведення у режим функціонування в умовах особливого періоду

 

На допомогу куратору

bottom of page